Volcanic
Sand Bath

โปรแกรมแช่ทรายภูเขาไฟ

ทรายภูเขาไฟประกอบด้วยแร่ธาตุมากกว่า 50ชนิด

เช่นแร่ทัวมาลีน แร่เจอมาเนียม และแร่ซิลิก้า

เมื่อทรายถูกแช่ด้วยความร้อน จะเกิดปฏิกิริยา ไพโรอิเลคทริค

ทำให้เกิด Far Infared ซึ่งพลังงานนี้เปรียบเสมือนแสงแดดยามเช้า

จะทำให้เมเลกุลของเหลวในร่างกายแตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กๆ

เนื่องจากร่างกายของเรานั้นมีของเสียที่ตกค้างอยู่ภายในร่างกาย

ที่เกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดสะสมเป็นจำนวนมาก

จนเกิดเป็นสารพิษ พลังงานไพโรอิเลคทริคนี้จะทำให้โมเลกุลเล็กๆ

สามารถขับออกมาในรูปแบบของเหงื่อ

 

การทำสปาทรายร้อน เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยอุณหภูมิความมร้อน

กว่า 50องศาเซลเซียส ทำให้ร่างกายร้อนขึ้น

จึงทำให้เม็ดเลือดขาวนั้นกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันขึ้นมา

Our Service